Thursday, 12 June 2008

Molens in Noord-Holland


Op de vragen van Faye zal ik proberen zo goed mogelijk antwoord te geven. Zij stelde mij twee vragen in haar laatste commentaar namelijk:

"You live in a very beautiful place, I am really fascinated by the windmill. Are they homes too? What are they used for?"

Het antwoord op de eerste vraag is: "Ja, soms worden molens na verbouwing ook als woning gebruikt."
En het antwoord op de tweede vraag is: "Windmolens werden vroeger voor velerlei doeleinden gebruikt zoals het wegpompen van water uit de polders, maar ook om graan tot meel te vermalen of hout te zagen en voor nog veee meer werkzaamheden. In de Noord-Hollandse polders werden de molens voornamelijk gebruikt om de polder droog te houden en het overtollige water af te voeren. De molens hadden en hebben dat nog steeds een nummer waarmee ze worden aangeduid.


(Accept my translation errors and omissions, please)

I will try to answer Faye's questions as good as I can. She asked me two questions in her last comment namely:

"You live in a very beautiful place, I am really fascinated by the windmill. Are they homes too? What are they used for?"

The answer on the first question is: "Yes, sometimes after rebuilding, mills will be used as a house." And the answer on the second question is: "Windmills were previously used for many purposes such as to drain the water from the polder land, but also to grind grain to flour or, to saw trees to planks and for many other works. In the Dutch polders, the mills were used mainly to keep the polders dry and to lead off the surplus of water. The mills had and still have a number with which they are indicated."

(For those of you who don't know what a polder is. A polder is land below sea level, land withdrawn from the sea, surrounded and protected by dikes. Now the name The Netherlands mean something to you?)

De vragen brachten mij op het idee om hier in de buurt eens een paar molens op te zoeken en te fotograferen. Er staan tientallen molens hier in de kop van Noord-Holland, en als je er zo dicht bovenop woont dan vallen ze niet meer zo op. Gewoonlijk zie je de molens ergens ver weg in het landschap staan en zijn ze niet zo makkelijk te bereiken. Je moet van de hoofdwegen af en de landelijke wegen opzoeken om er bij te komen.

These questions brought me on the idea to seek in our neighbourhood for a few windmills and then to photograph them. When you live so close to something like windmills then you don't see them as something special. There are dozens of mills here and we got used to them as something normal in the landscape. Usually you see the mills somewhere far away in the landscape and to get there you have to leave the highways and choose for the rural roads.Deze poldermolen staat in de gemeente Zijpe, waarvan Callantsoog ook deel uitmaakt. Vanaf de provinciale weg zie je hem wel staan, maar om er bij te komen om hem te bekijken moet je de smalle weg inslaan die je er rechtstreeks naartoe leidt.

This polder windmill stands in the municipality Zijpe, of which Callantsoog is also a part. From the provincial road you see it in the distance, but to get there you have to choose the narrow road that lead you directly to the mill.Soms worden de molens bewoond, maar het hangt er vanaf waar de molen voor dient. In het ene geval staat er naast de molen een kleine woning, terwijl in het andere geval er woonruimte is geschapen in de molen. Tegenwoordig worden oude molens soms gerenoveerd en als woning ingericht, anderszijds worden oude molens als waardevol erfgoed gezien en als monument aangemerkt. Maar al deze zaken kunnen erg verschillen.

Sometimes become mills inhabited, but it depends on for which purposes the mill was built. In one case there is next to the mill a small house, while in another case there is space created in the mill to live in. Presently, where old mills are renovated and sometimes organized as a house, are on the other hand old windmills seen as valuable inheritance and considered as a monument. Only all these cases can differ very much.De hierboven getoonde molen is een bewoonde poldermolen en wat een poldermolen is staat hieronder beschreven.

The up here shown mill is an inhabited polder mill and what a polder mill is has been described in the paper below.Om de tekst te kunnen lezen moet je even op de foto klikken om een vergroting te krijgen. Er staan vertalingen op in het Engels, Frans en Duits, en het moet niet al te moeilijk zijn om het te vinden en leesbaar te maken. Je kunt de foto van deze tekst ook downloaden en daarna op je eigen pc nog verder uitvergroten om de tekst te lezen.

To read the text, just click on the photograph to get an enlargement. There are translations in English, French and German, and it is not too difficult to find and to make legibly. You can also download the photograph of this text photo to your own PC and after that you can enlarge the text further to make it better readable.


Deze molen staat ver weg in het het polderlandschap en hoewel ik al wist, dat ik er niet dichtbij kon komen, ben ik toch zo dicht mogelijk genaderd om er iets meer van te kunnen zien.

This mill stands far way in the the polder landscape and although I already knew, that it was not possible to come close by I approached as close as possible being able to see a little bit more of the mill.Dichterbij kon ik niet komen. Het smalle pad dat naar de molen leidde werd versperd door een paard!.... Het mooie dier kwam vriendelijk naar mij toe om te kijken wat ik van plan was, maar ik bleef toch maar achter het hek, dat voor het smalle pad was geplaatst. Het was duidelijk, dat dit privé terrein was, en niet toegankelijk voor publiek.

I could not come closer. The narrow path that led to the windmill was blocked by a horse!... The beautiful animal looked kindly at me and she approached to see what I had in mind, I decided to remain behind the fence that was placed before the narrow path. It was clear, this was private ground, and not accessible for public.Maar met een zoomlens op je camera kun je ook aardig dichtbij komen en dan is dit het resultaat.

Only with a zoom lens I could come closer to the mill and then this is the result.Dit is de stellingmolen "Leonide" bij het dorp Anna Paulowna. Vanaf de parkeerplaats bij de provinciale weg heb je een fraai uitzicht over het water op de grote molen. En ook hier geldt weer, honderden keren rijd je er voorbij, ziet de molen staan, maar neemt nooit de afslag om hem eens nader te bekijken. Door de belangstelling van Faye die zover weg woont in Canada, besloot ik de afslag nu wel te nemen om deze molen eens van dichtbij te bekijken en een paar foto's te maken.

This mill called "Leonide" lies nearby the village Anna Paulowna. From the parking space by the provincial road you have a nice view over the water on the large mill. And also here I can say, many times I passed this spot, saw the mill standing there, but never took the opportunity to have better look at it. Due to the interest of Faye, who lives so far from here in a cold part of Canada, I decided again to take the small road to this mill for a better look and to take a few photographs.De molen is gebouwd in 2002 op de plaats waar vroeger ook een molen heeft gestaan. Deze nieuwe molen wordt bewoond door de fanmilie de Leeuw. Het is een bijzonder exemplaar, het lijkt of de molen bovenop de woning is gebouwd. Er werd mij verteld, dat de oude oorspronkelijke molen een houtzaagmolen was. Het te zagen hout werd links in de zagerij aangevoerd, onder de molen gezaagd en aan de rechterkant kwamen de gezaagde planken er weer uit. Althans, wat ik nu vertel werd zo aan mij uitgelegd. Nu doet deze nieuwe molen geen dienst meer, maar wordt uitsluitend als woning gebruikt.

The mill has been built in 2002 on the same spot where previously also stood a mill. This new mill is inhabited by the family De Leeuw (The Lion). It is a particular specimen, you may think the mill has been built on top the house. I was told, that the old original mill was a sawing mill. The wood was lead into in the sawing mill on the left side, came under the mill and was sawn, and on the right side the boards came out the building again. This is about what was explained to me. Nowadays the new mill does not work any longer, but became exclusive to use as a houseHet ziet er allemaal heel netjes en verzorgd uit en het moet geweldig zijn om in zo'n mooie molen te wonen. Aan belangstelling heeft de familie de Leeuw geen gebrek. Ik zag regelmatig auto's stoppen om de molen te bekijken of om foto's te maken.

Everything looks quiet and nicely and it must be a very nice experience to live in such a beautiful mill. The family De Leeuw got attention enough for their mill. Several cars stopped here, most of the time German tourists, to have a better view on the mill or to make photographs.De ramen en luiken doen helemaal aan vroeger denken, zo moet het ook geweest zijn in de oude toestand. De heldere kleuren op de donkere achtergrond zijn heel mooi.

The windows and hatches makes you think at previously, so it must have been in the old days. The bright colours over the dark background are quite beautiful.Vanaf de plaats waar de molen staat hebben de bewoners een uniek uitzicht over het water. De plek is so rustig en toch maar op enkele honderden meters van de provinciale weg, vanwaar je alle richtingen op kunt.

From the place where the mill stands the inhabitants have an unique view over the water. The spot is so quiet and is only a few hundred meters from the provincial road, from where you can go in all directions.Dan nog dichter bij huis, in de omgeving van het dorp 't Zand, zag ik weer een paar molens in het polderlandschap staan. En toen ik bij het smalle pad kwam dat naar de eerste molen leidde, zag ik dit bord, ik was dus op de goede weg. Het was niet alleen een aanduiding om bij de molen te komen, maar het was tevens een aanwijzing dat er een monument was geplaatst. Een monument ter nagedachtenis aan de 36 Nederlanders die waren omgekomen tijdens de Tsunamieramp in Azië op 26 december 2004. Hier moest ik dus zeker even gaan kijken, want van het bestaan van dit monument was ik niet op de hoogte.

Then yet closer to Callantsoog, in the surroundings of the village called 't Zand (the Sand), I saw a few mills in the polder landscape. And then at the narrow path that led to the first mill, I saw this sign and I knew that I was on the right path. It was not only an indication how to reach the mill, but it was also an indication that there had been placed a monument. A monument to remember the 36 Dutchmen who lost their lives during the Tsunamie disaster in Asia on 26 December 2004. I certainly wanted to have a look at this place, because I was not aware of the existence of this monument.Afgelegen, in een prachtige landelijke omgeving, zag ik deze woning en de molen waar ik graag een paar foto's van wilde maken en waar het monument geplaatst zou zijn.

Lost, in a beautiful rural surroundings, I saw this house and the windmill, from which I gladly wanted to take a few photographs, and also from the place where the monument was.


Bij de woning aangekomen parkeerde ik mijn auto om rustig rond te kijken en te zien wat het monument mij te vertellen had. Er was een kleine ruimte waar je kon zitten en waar informatie was in te zien. Er lag ook een folder waarin werd uitgelegd wat het monument voorstelde en door wie het was gemaakt.

Als ik de folder citeer dan lees ik daarin:

'Het monument bestaat uit een drie meter lange golf, gebeeldhouwd in Belgisch hardsteen, gelegen in een grote cirkel van schelpenzand. Op de golf staat de tekst "een golf komt en gaat en alles anders achterlaat". Om het kunstwerk heen liggen 36 zwerfstenen, verschillend van vorm, kleur en door het water gepolijst. Daarop staan de namen van de 36 slachtoffers. De golf is van de hand van Saskia Koning".

Near the house I parked my car and firstly I took some time to look around and to find out what the monument had to tell. There was also a small room at one side of the house in which you could sit to read some information and to sign a guest book. In a leaflet was explained what the monument was meant to be and by whom it has been made.

Here I will quote the leaflet:

'The monument consists of a three meter long wave, sculptured in Belgian hard stone, laid in a large circle of shells sand. On the wave, stands the text: "A wave comes and goes and leaves behind everything changed." Around this large stone lie 36 small erratic blocks, differing in form and colour and polished by the water. On every stone is the name of one of the 36 victims. The wave is of the hand of Saskia Koning (Saskia King)".Ik belde aan bij de woning en er werd opngedaan door de bewoonster van dit prachtige huis. Ik vroeg toestemming om over het terrein te mogen lopen in de richting van de molen, dat was geen enkel probleem, eigenlijk had ik gewoon mogen doorlopen. Het is een machtig gezicht als je zo dicht onder zo'n molen staat. Het geeft een goede indruk van de enorme krachten die door wind in de wieken kan worden ontwikkeld.

I rang the doorbell at the house and the inhabbitant of this beautiful house, a friendly lady opened the door. I asked for permission to walk over the grounds in the direction of the mill. That was not a problem at all. I could walk all over the place to take photos. It is a powerful sight to stand so close under such a huge mill. It gives a good impression of the enormous power that can be developed by wind in the vanes.Achter de molen bevond zich dit rustieke plekje. Sloten waardoor het overtollige water in de polder wordt afgevoerd als dat nodig is.

Behind the mill, there was this rustic spot. Ditches through which the surplus of water in the polder is transported when that is necessarily.Met dit werktuig kan de doorgang van de sloot naar de molen geregeld. Het water kan worden doorgelaten of worden tegengehouden door een schot te laten zakken of op te halen.

With this tool, the passage of water to the ditch can be regulated to the mill. The water can be let through, or stopped by a board.En van de voorzijde gezien is het toch een mooi gezicht, en ook bijzonder als je er zo dichtbij komt en langs de wieken kunt lopen.

Seen from the front, it is really a beautiful sight, and also particular when you're so nearby and can walk along the vanes.Deze molen staat aan de Parallelweg langs de Rijksweg N9, bij het dorp St. Maartensvlotbrug. Ook één van de dorpjes in onze gemeente de Zijpe.

This mill stands at the Parallelweg along the Rijksweg N9, nearby the village St. Maartensvlotbrug. Also one of the villages in our municipality the Zijpe.
Het kan de moeite waard zijn om bovenstaande foto te downloaden en zodanig te vergroten dat de tekst kan worden gelezen. Er staat veel informatie op over de molen zelf en de funktie die de molen heeft. De molen is eigendom van de "Stichting De Zijper Molens".

It can be of interest to download the above photograph to your own PC and to enlarge the text to make it more readable. You can find a lot of information about the mill and its funktion. The mill is property of the "Foundation De Zijper Mills".
De molen dateert uit waarschijnlijk 1650 en is een aantal keren gerestaureerd, waardoor de hij nog steeds werkt.

The mill dates from probably 1650 and has been restored several times, through which it still works.
Hiermee hoop ik wat informatie te hebben doorgegeven over een paar molens die hier in de gemeente staan, vlakbij waar ik woon. Er staan veel meer molens, maar om er nog meer te noemen zou betekenen dat ik in herhaling val en dat werkt averechts verkeerd. Op de parkeerplek nog even achterom gekeken in de buitenspiegel en terug naar huis waar de koffie klaar stond.

With this long story I hope I have passed on some information about a few mills I found here in our municipality, and nearby where I live. There are much more mills here, but to name them all would mean that I start to repeat myself and that works in the opposite direction. On the spot where I parked my car I looked behind me in the mirror and went back home where the coffee was waiting for me, I could smell it in the car.