Thursday, 15 January 2009

UtrechtWoensdag, 14 januari ben ik naar Utrecht gereisd om nog eens rond te lopen in de omgeving waar mijn ouders in deze oude stad hebben gewoond. In die jaren hebben zij in mintens 6 verschillende huizen gewoond. De ene verhuizing volgde op de andere en die verhuisfeesten gingen maar door, maar op zeker moment zonder mij. :-)

Wednesday, January 14, I traveled by train to Utrecht to walk around in the surroundings where my parents lived in this old city. My parents lived in at least 6 different houses. One removal followed by another and those moving parties went on and on..... until a certain point without me.


De foto's die ik hier laat zien zijn allemaal gemaakt in de directe omgeving van het huis waar ik de beste herinneringen aan heb overgehouden. De woning in de Lange Nieuwstraat is de plaats waar de meest ingrijpende veranderingen in mijn leven hebben plaatsgevonden en deze buurt heeft nog altijd zijn aantrekkingskracht op mij behouden.

The photographs I'll show here were all taken in the direct surroundings of the neighbourhood of one particular house in the centre of the city. I keep the best memories of this house in de Lange Nieuwstraat (Long Newstreet). This was the place where the most radical changes in my life took place and this neighbourhood kept always its attraction on me.Mijn ouders woonden midden in de binnenstad van Utrecht, vlak naast de Kathedraal en aan het einde van de straat hadden we uitzicht op de de Dom die hoog boven de stad uitrijst. De oude stad heb ik altijd erg mooi gevonden, de oude woningen, de smalle straatjes en stegen en de grachten met zijn kelders doen mij in mijn verbeelding altijd terugdenken aan middeleeuwse tijden waarvan ik op school leerde en uit boeken.

My parents lived in the middle of the downtown of Utrecht, a few houses next to the Cathedral and at the end of the street we had a view on the the Dom tower who rises high above the city. I always liked the old city very well, the old houses, the narrow streets and alleys and the canals with its cellars In my imagination I always think back at medieval times from which I learned at school and from books.Maar wanneer je aan de rand van de oude binnenstad komt, dan zie je de overgang naar een latere periode. Grote panden, waarvan aangenomen kan worden, dat zij in de eerste helft van de 19de eeuw bewoond zijn geweest door zeer welgestelde mensen. Nu zijn deze enorme panden voornamelijk ingericht als kantoren en dergelijke.

At the edge of the old downtown then you see the transition to a later period. Large houses of which can be accepted that they have been inhabited by very wealthy people in the first half of the 19de century. Now these enormous houses have been organized mainly as offices and such things.Ik ontdekte dat er actief gewerkt werd aan het opknappen en verbouwen van de oude panden. Men is gelukkig heel zuinig op deze mooie plekjes en het verdient waardering dat er zo goed onderhoud wordt gepleegd aan al die kleine huisjes en woonhofjes.

I discovered that they actively worked on programs for tidying up the surroundings and cultivating old pawns. Fortunately they are taking care on these beautiful places and it deserves appreciation that there is committed this way maintenance to all those small maisonettes.


Tegenover het hierboven getoonde monumentale pand aan Lepelenburg, staan een rij kleine woningen die er indrukwekkend mooi uitzien. Naast deze kleine woningen vind je deze steeg, en mij realisiserend dat dit vroeger toch wel heel erg smal en klein geweest moet zijn om in te wonen, zag ik dat het huisje nu nog bewoond werd. Vermoedelijk door studenten, maar zeker weten doe ik dat niet.

Opposite the here shown monumental building at "Lepelenburg" there is a row of small houses that look impressively well. Next to these small houses there is this alley, and I realized that this was previously a very narrow and small place to live in. I saw that the house now became inhabited again!. Presumably by students, but I'm not convinced of that.

Aan de linkerkant bij de imposante deur hangt een bord met de volgende tekst:

BRUNTENHOF

Vijftien in 1621 door Frederik Brunt ter plaatse van het middeleeuwse Klein Lepelenburg gebouwde kameren. Op nummer 5 staat het hoofdgebouw met monumentale poort. Tussen 1979 en 1981 werd het complex gerestaureerd.
ANWB

On the left side next to the imposing door, there is a plate with this text:

BRUNTENHOF
Fifteen in 1621 by Frederik Brunt on the spot of the medieval Small Lepelenburg built rooms. On number 5, stands the main building with the monumental gate. Between 1979 and 1981, the complex has been restored.

ANWB


Langs de grachten in de oude binnenstad zie je overal kelders waarin vroeger handelswaar werd opgeslagen en bewaard. De aan-, en afvoer van goederen vond voornamelijk plaats via de grachten. Dit is een kijkje op de "Nieuwe Gracht", die ligt aan de achterzijde van de straat, niet ver van het huis waar mijn ouders hebben gewoond.

Along the canals in the old downtown there are everywhere cellars in which trade goods were, and still are, stored. In the past most goods were mainly transported via the canals by boats. This is a view over the "New Canal", that lies at the back side of the street where my parents lived.En dit is de "Oude Gracht", die niet ver van het huis aan de voorzijde lag. Deze gracht is 2x zo breed en ook weer beroemd om de vele kelders, waar tegenwoordig veel horecagelegenheden in zijn gevestigd.

And this is the "Old Canal" that lay at the front side, not far from the house where my parents lived. This canal is twice as broad as the other canal and this one is also famous for the cellars in which pubs and small catering businesses are established.


De grachten slingeren zich door de hele binnestad en bepalen het karakter van de oude binnenstad van Utrecht. Hier kun je goed zien hoe de handelswaar werd aangevoerd over het water....

The canals wending through the old part of the city, maintaining the character of old downtown of Utrecht. Here you have a good view on how trade goods were transported over the water on the back side ........ en aan de voorzijde in de smalle winkelstraten werd verhandeld aan het publiek. De winkels zijn gebeleven en worden elke dag druk bezocht. Ik kan mij nog goed herinneren dat op deze plek vrienden van mijn ouders woonden die een rijwielhandel hadden.

.... and in the narrow shopping streets at the front side, were traded to the public. The stores are still here and do good businesses each day. It remind me that friends of my parents, who lived here, had a bicycle trade in one of these shops.Een doorkijkje onder de huizen van de "Lijnmarkt". Het doet mij altijd denken aan Venetiƫ waar de huizen ook rechtstreeks aan het water liggen.

A view from under the houses of the "Lijnmarkt". It makes me always think of Venice where the houses also are built directly at the waterfront.Even verderop staat, hier rechts, het imposante Gemeentehuis van Utrecht. Hier zijn mijn vrouw en ik getrouwd in december 1957. Dat is lang geleden..... De trouwzaal is aan de achterzijde, maar op het moment dat ik deze foto's maakte niet goed bereikbaar, doordat er werkzaamheden plaatsvonden.

Just a little bit further, on the right, the impressing city Hall of Utrecht. Its here where my wife and I got married in December 1957. That is a long time ago.... The hall where the ceremony took place is at the back side of this building, but on the moment that I took these photographs it wasn't accessible, because some activities took place there.Het Gemeentehuis, hier gezien aan de voorzijde. Het is goed te zien hoe de verbinding van de Oude Gracht onder de straten en huizen doorloopt en overal nog steeds al die kelderruimtes

The City Hall, here seen at the front side . Look how the connections of the Old Canal goes under the streets and houses and everywhere cellar spaces.In het voorjaar en op zomerse dagen is het hier een drukte van jewelste, marktkramen, druk bezochte winkels en langs de gracht stampvolle terrasjes. In al die jaren is er wel iets veranderd, maar de gezellige sfeer is er tot nu toe wel gebleven.

In the Spring and on summery days, it's a bustling space here, market booths, crowded stores and along the canal packed terraces. In all those years some things has been changed, but the pleasant atmosphere remained.