Monday, 28 July 2008

Strand6daagse 2008 (Part 2)

In 1958 liep de voormalig wethouder van Den Helder, Henk Horsman, met een aantal vrienden voor hun plezier van Den Helder naar Hoek van Holland. Daarbij groeide het idee om er een jaarlijks evenement voor te organiseren, maar dan in omgekeerde richting, dus van Hoek van Holland naar Den Helder. Dat is een afstand van ongeveer 140 km, die dan afgelegd moest worden in 6 dagen en waarbij onderweg 5 keer wordt overnacht. De eerste Strandzesdaagse werd het jaar daarop (1959) georganiseerd als een wandel-, en kampeer evenement waarvoor maximaal 1000 deelnemers kunnen inschrijven. De belangstelling voor dit evenement is veel groter, maar er wordt aan die 1000 deelnemers vastgehouden omdat de organisatie geen accomodatie voor meer mensen kan bieden. Misschien dat dit in de toekomst nog eens verandert.

In 1958, the former alderman of Den Helder, Henk Horsman, walked with a number of friends from Den Helder to Hoek of Holland. During that long walk he got the idea to organize an annual event for the future, but then in the opposite direction, thus from Hoek of Holland to Den Helder. That is a distance of approximately 140 km, to walk in 6 days and 5 breaks on campings to stay for the night. The first Strandzesdaagse ( how to translate that?... 6 days beach walk?) was organized in the next year 1959 as a walk-, and camping event for which a maximum of 1000 participants can register. The interest for this event is much larger, but the 1000 participants is the maximum because the organization can't offer more accommodation. Perhaps this number can change in the future.


Het startpunt is dus aan het strand van Hoek van Holland en de zesde dag wordt het eindpunt in Huisduinen bereikt. Toen ik de dag vóór de aankomst van de wandelaars door Huisduinen liep om een paar foto's te maken van de voorbereidingen, werd ik door één van de vrijwillge medewerkers gewezen op het bestaan van deze oude "Finish Paal". Hij troonde mij mee naar het oude schoolgebouw, nu verbouwd tot een gezellig café, en wees op deze paal en zei: "Maak hier maar een foto van, want dit is een stukje geschiedenis van de Strandzesdaagse.

Thus the start point is on the beach of Hoek of Holland, and the sixth day the finish is in Huisduinen.The day before the arrival of the walkers I walked around in Huisduinen to make a few photographs of the preparations for the next day, Then one of the volunteer co-workers took me with him to the old school building, which has been changed into a cozy café now, He told me of the existence of this old "Finish Pole" and said: "Take a photo of it, please, because it is of historical value for the Strandzesdaagse.Dit jaar (2008) werd de Strandzesdaagse voor de 50ste keer georganiseerd. Een jubileumjaar, waard om te vieren en op te slaan in de herinnering van velen.

In 2003 werd de initiatiefnemer en organisator Henk Horsman bij zijn afscheid geëerd door het Gemeentebestuur van Den Helder. De toenmalig burgemeester Staatsen van Den Helder, onthulde deze kei voor de "kei" Horsman. De man die zich 45 jaar lang had ingezet om dit jaarlijkse evenement te organiseren en in goede banen te leiden.

This year (2008) the Strandzesdaagse became organized for the 50th time. A Year of jubilee, worth to celebrate and to remember this year.

By his parting in 2003, the initiator and organizer Henk Horsman was honoured by the Municipal Council of Den Helder. The former mayor Jos Staatsen, of Den Helder, unveiled this boulder for the "boulder Horsman" the man who organized and lead this event for 45 years.De duizend wandelaars waren zondag 21 juli gestart in Hoek van Holland en na 140 kilometer strandwandeling en 5 overnachtingen in Wassenaar, Noordwijk aan Zee, Velsen-Noord, Egmond aan Zee en Callantsoog, arriveerden zij aan de voet van de dijk bij Huisduinen.

The thousand walkers started Sunday 21 July in Hoek of Holland and after 140 kilometers beach walk and 5 night stays in Wassenaar, Noordwijk at Sea, Velsen-North, Egmond at Sea and Callantsoog, they arrived at the foot of the dike in Huisduinen.Wanneer je zo'n lange tocht door het mulle zand aan het strand hebt gelopen, dan geeft dat een groot gevoel van voldoening als het doel is bereikt. Aan het "bijna-eindpunt" werden al de nodige foto's gemaakt om via de GSM naar huis te worden gestuurd.

When you have walked such a long distance through the sand on the beach, then it gives a good feeling when the target has been reached. At the "almost-end point" all necessary photographs were taken and sent via the GSM to family and friends at home.

All the way from Canada!?

Op het shirt van één van deze dames was te zien waar zij vandaan zouden komen en dat mag toch bijzonder heten als er maar 1000 deelnmers kunnen inschrijven.

On the shirt of one of these ladies we could see where they came from, it would be really particular because only 1000 participants can register for the Strandzesdaagse. I think they had a lot of luck :-)Overal stonden groepjes familie en vrienden te wachten op de aankomst van de "Helden van de dag". Zo werden de wandelaars onthaald met applaus, bloemen, omhelzingen en dikke zoenen, waarna de laatste paar honderd meter werden afgelegd tot de "Finish" werd bereikt.

Everywhere groups family and friends waiting for the arrival of the "Heroes of the day". As the walkers were welcomed with applause, hugs, flowers, and kisses, became the last few hundred meters the most easy part till the "Finish".Het meest opvallende aan de deelnemers zelf waren de verschillen in leeftijd, die varieerde van erg jong tot laten we zeggen een rijpe leeftijd. Bij het naderen van het eindpunt werd er al vrolijk en uitbundig gelachen, want ze hadden het toch maar weer geflikt.

Striking were the differences in age of the participants, from very young till, let we say a ripe age. Everyone became cheerful by approaching the finish line and laughed exuberantly, for they really made it to the end.Op deze en andere dagen wordt vertier gevonden aan het strand, de een trekt er met zijn gezin op uit op de tandem....

On these, and other days many find different activities on the beach, some take a ride with the family on a tandem while at the same time other people.......en een ander laat de hond uit en profiteert meteen zelf van een ritje te paard langs de waterkant....

....walk the dog and take the advantage of riding a horse along the beach........terwijl anderen zich verzamelen in groepjes om wat te joggen langs de waterlijn. Er is altijd wel iets te doen in dit overbevolkte landje, waar op elke vierkante kilometer 485 mensen wonen. Je bent dus nooit alleen.... oh ja.... en vergeet de honden, katten en al die andere dieren niet zoals vee en wat al niet, wij eisen allemaal een plaatsje.

....while others go to the beach to jog along the water line. There is always something to do in this densely populated country, where on every square kilometer 485 people live. We're never alone.... oh yes... and don't forget the cats, dogs and al the other animals such as cattle and who knows what, we all claim our place. :-)In het dorp werd door de organisatoren en medewerkers beraadslaagd en gecontroleerd of alle voorbereidingen goed waren getroffen. Daarna was het wachten op de eerste deelnemers die de "Finish" zouden bereiken. Terrasjes waren gecreëerd....

In the village the organizers and co-workers checked all preparations. After that the waiting was for the first participants who would pass the "Finish line". Terraces were created...De bloemenkraam was er klaar voor om de wandelaars te onthalen op een prachtige bos verse bloemen, samengevoegd als kleurrijke boeketten. en de viskraam was ook voorbereid op een grote toeloop van mensen die een smakelijk visje konden verorberen.

The flowers booth was ready for doing business to please the walkers with a beautiful bunch of fresh flowers, combined as colorful bouquets, and the fish booth was also prepared for a large onrush of people.


Ik had goed opgelet, en dit leuke stel waren de eersten die de Finish passeerden. Voor die gelegeheid vroeg ik of ze nog één keer voor een foto wilden poseren. Hierna moesten ze nog even wachten om hun aankomst te laten registreren en hun deelnemrskaart te laten afstempelen.

This nice couple were the first participants who passed the Finish line. For this opportunity, I asked them to pose for a photograph. After their arrival they had to wait a while to register and to get the last stamp on their participation certificate.En dat gebeurde hier, alleen jammer van die sigaretten en de asbak.....

And that happened here, only the cigarettes and the ashtray don't belong there......Daarna volgden er nog 998, waarvan dit groepje Rotterdammers wel erg blij was dat het er op zat. Maar ook de gezichten van de deelnemers uit andere plaatsen straalden toen zij arriveerden.

After these two, the other 998 followed and passed the finish line, of which this group from Rotterdam was very cheerfully, when they saw that the end was here. Also the participants from other places were happy when they arrived for the last few meters.Sommige familieleden en vrienden moesten nog een tijdje wachten op hun favorieten en genoten ondertussen van een snack, visje of patat frites om de trek te stillen.

Some family members and friends had to wait a while before their favourites arrived and meanwhile they enjoyed a snack, fish or pommes frites (potato chips).Vermoeid maar voldaan wachten op de bus, de bloemen en rugzakken bij elkaar gezet en afscheid nemen van de vele goede vrienden, in de hoop dat zij elkaar volgend jaar weer zullen ontmoeten.

Some were waiting for a bus or car to go home, tired but satisfied, flowers and backpacks ready for going home, Then came the time to say goodbye to many good friends, hoping they will meet again next year.