Thursday, 21 August 2008

The Tall Ships Races 2008 (Part 2)

Eerst moet ik even in het kort uitleggen waarom ik zo lang gewacht heb met het schrijven in mijn blog. Terwijl ik de gebeurtenissen rond de Tallships vier dagen lang volgde en druk bezig was om de schepen te bezichtigen in Den Helder, kregen vlak voor het weekend bericht van de aannemer dat 's maandags de geplande werkzaamheden aan ons huis zouden gaan plaatsvinden. Alles moest in huis worden verplaatst en opgestapeld, en zo ook computer worden losgekoppeld en op een veilige plek worden opgeslagen. Alles bij elkaar was het een ingreep van jewelste. De werkzaamheden duurde in totaal ook een week en toen de verbouwing gedaan was, bleven we met een heleboel rommel zitten die moet worden opgeruimd. Intussen zijn we druk bezig met schilderwerk en het meubilair weer op zijn plaats te krijgen. Dit in het kort de verklaring waarom het zo lang heeft geduurd om mijn verhaal over de Tall ships Races op te schrijven.

Het wordt misschien een erg lang verhaal, want ik heb zoveel gezien en vind het altijd een beetje moeilijk om tekst weg te laten om het verhaal in te korten. Maar goed, ik ga mijn best doen.

In the first place I have to explain briefly why it took so long to write this blog. Whereas I followed the events around the Tall ships for 4 days, and was very busy to visit the ships in the harbour of Den Helder. Just before the weekend started I got a phone call and I was told that the planned activities to our house would take place on Monday after the weekend. Everything in the house had be moved and piled up. Also my computer was disconnected and stored in a safe place. All together it was a big intervention. The activities lasted a week before the adaption to the house was ready, and then we sat between a lot rubbish to clean up. Meanwhile we are very busy with painter work and to get the furniture on its place where it belongs. This is briefly the explanation for why it has lasted so long to write the narration concerning the Tall ships Races.

Perhaps this becomes a long story, because it's always difficult for me to omit text to shorten the tale. Well, I'll do my best to amuse you with my narration in English :-)

Woensdag 20 augustus 2008. Ik was vroeg opgestaan (06:00 uur) en vertrokken naar Den Helder om het binnenlopen van de eerste schepen niet te missen. Er hing een dreigende lucht boven de haven en dat voorspelde niet veel goeds. Dikke wolken hadden zich samengepakt en een paar regenbuien waren wel te verwachten. De grotere Tallships lagen al afgemeerd in de Nieuwe Haven op het militaire terrein van de Koninklijke Marine. Ze waren kennelijk al vóór het geplande tijdstip van 07:00 uur de haven binnengelopen.

Wednesday, Augusts 20, 2008. I woke up early (06: 00 hours) and went to Den Helder because I wanted to see the first ships arriving in Den Helder. An imminent sky hung above the port and that predicted not much good. Thick clouds packed together and a couple downpours were expected. The larger Tallships were already moored in the new port of the military area of the Dutch Royal Navy. Obviously, they arrived much earlier then the planned time of 07:00 AM.

Onder het dikke wolkendek lagen de schepen in het half duister en het was bij lange na geen ideaal weer om te fotograferen. Het eerste ship dat ik zag liggen was het Russische opleidingsschip de "MIR", waarschijnlijk wel bekend bij velen die dit lezen, omdat dit schip bijna alle zeeën heeft bevaren en altijd aanwezig is bij grote evenementen als dit.

Covered under thick clouds the ships were lying in half darkness and it was far from ideal weather to shoot photos. The first ship I saw was the Russian training ship " MIR" , probably well known by many readers, because this ship sailed almost all seas and is always present at events like these races.


Daarachter lag de Mexicaanse driemaster met de onuitsprekelijke naam "CUAUHTEMOCO". Daar heb ik een hele tijd staan kijken naar het schip, maar ook naar de gediciplineerde bemanning.

The Mexican three-masted ship with the for me inexpressible name " CUAUHTEMOCO". I looked a long time at this wonderful ship and watched the disciplined crew.


En pal daarachter lag de "CHRISTIAN RADICH" uit Noorwegen, ook al zo'n imposante driemaster.

And right behind the Mexican ship lay the " CHRISTIAN RADICH" from Norway, also such an impressive three-masted ship.


Er werd hard gewerkt op de drie schepen die ik hier heb genoemd, en dat begon al heel vroeg in de ochtend. Toen ik die jonge mannen en vrouwen zo bezig zag, moest ik onwillekeurig terugdenken aan de tijd toen ik zelf nog in opleiding was voor varensgezel.

It was hard work on the three ships which I have mentioned here, and that work started very early in the morning. When I saw those young men and women how they were doing their work, I was thinking back to the time when I was a young boy and in training for seafaring man.


Tijdens die opleiding heb ik maar één enkel weekje mogen meevaren op een Clipper en dat was al een belevenis.

During that training I was only one week sailing on a Clipper and that was an unforgettable experience.
Geleidelijk aan meerden ook de kleinere schepen af, zoals links het mooie kleine schip uit België en rechts een uit Groot Britannié. De Belgen staken hun handen op om mij te begroeten en met een vrolijk "Hallo" over en weer was dit al een kleine persoonlijke ontmoeting.

Gradually also the smaller ships moored, like this beautiful small ship from Belgium on the photo on the left side and on the right side from Great Britain. The Belgians waved their hands to greet me and with a lively " Hello" it was a friendly personal meeting from both sides.Even later liep ook dit Franse schip de haven binnen en ging op zoek naar haar aangewezen ligplaats.

Just a few moments later this French ship moved into the harbour, searching for a suitable place.
Ik werd gefascineerd door de wirwar van touwen en katrollen, vooral op het Russische schip "MIR" was het een puzzel om er achter te komen hoe het ene eind met het andere was verbonden. Op de Mexicaanse "CUAUHTEMOCO" leek het iets eenvoudiger, maar achteraf bleek dat een vergissing.

I was fascinated by the tangle of ropes and pulleys, especially on the Russian ship " MIR", it was, and still is, a puzzle to find out how one end had been linked to the other. On the Mexican " CUAUHTEMOCO" it seemed to be a little bit simpler, but after all that was a mistake.En dit vond ik wel één van de allerleukste schepen die ons passeerde toen ik op weg was naar de Nieuwe Haven van de Koninklijke Marine. Het bleek de "TS ROYALIST" te zijn, TS staat voor Tall Ship. Het is een opleidingsschip voor zeecadetten uit Groot Britannié en het was een vrolijke boel daar aan boord! De bemanning bestond voornamelijk uit jonge vrouwen en ze stonden hoog in de masten opgesteld. Luid zingend en zwaaiend passeerden ze ons en iedereen die dit zag genoot van dit schouwspel. Woensdagavond was dit schip ook op TV in het nieuws.

And this was my favourite ship. She passed when I was on my way to the New Port of the Dutch Royal Navy. It was the " TS ROYALIST", TS stands for Tall Ship I guess. It is a training ship for sea cadets from Great Britain and it was a lively affair there on board! The crew existed mainly of young women and they stood high in the masts. Loud singing and waving when they passed and everyone who saw this spectacle enjoyed it. The same evening that Wednesday this ship was also on TV in the news.
Voordat de bezoekers het militaire terrein op mochten, moesten we nog even wachten omdat nog niet alles in gereedheid was gebracht. Ondertussen, en na een paar fikse regenbuien, konden we gadeslaan wat zich afspeelde in de haven. Voor korte tijd klaarde de lucht even op en scheen de zon. Dat was hoopgevend, maar het was voor korte duur. De Rijkspolitie te water was duidelijk aanwezig met hun pijlsnelle boot P49. En een aantal oude reddingsboten uit het "Reddingsmuseum" draaiden hun rondjes om uiteindelijk af te meren aan de steiger rechts. Vanaf die plek kun je deze dagen opstappen voor een rondvaart langs de Tall Ships. Alleen het meevaren op een echte reddingsboot is natuurlijk al iets bijzonders.

Before the visitors could enter the military area, we had to wait because not everything was ready for visitors. In the meantime, and after a couple strong downpours, we could observe what took place on the water. For a short while the sky brightened up and the sun was shining. That was hopeful, but only for brevity.
The harbour police was clearly visible present with their vast boat P49., and a number of old rescue boats from the " Sea Rescue museum" made a few rounds. As from that spot one could take a boat trip along the Tall Ships during these days. Sailing on a real rescue boat is already something particular.


There is much more to tell and when I have some spare time I'll come back to tell you about this event, thank you all for your patience.